Vlada ZDK usvojila Strategiju kulturne politike

Kulturalni studij Kulturna politika Projekti

Odsjek za kulturalne studije i Katedra za opću kulturologiju Filozofskog fakulteta u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona realizirali su projekat izrade Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021-2027. godina. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 27.01.2022. godine, jednoglasno je usvojila Strategiju što je stvorilo potrebne preduslove za početak realizacije aktivnosti navedenih u samom dokumentu.

Ovaj strateški dokument utvrđuje smjernice razvoja kulture i umjetnosti na području Kantona za narednih šest godina. Proces izrade Strategije je trajao oko dvije godine i obuhvatio je: prikupljanje podataka od ustanova i organizacija kulture te nadležnih službi, informacije o izdvajanjima  za kulturu iz gradskih/općinskih budžeta i budžeta Kantona, sastanke sa fokus grupama, analizu propisa iz sektora kulture. U Strategiji su identificirani osnovni problemi u sektoru kulture, te  utvrđeni najvažniji ciljevi razvoja pojedinih segmenata u ovom sektoru: kulturne baštine, ustanova kulture, modela finansiranja, omladinske kulture, kulturnih aktivnosti osoba sa invaliditetom, manifestne kulture, umjetničkih djelatnosti, kulturnog turizma.

Sastavni dio Strategije je Akcioni plan koji sadrži konkretne mjere i aktivnosti za realizaciju ciljeva, kao i nosioce aktivnosti, rokove i izvor finansiranja aktivnosti. Voditelji izrade Strategije su bili: prof. dr. Damir Kukić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Mirza Dzananović, doc. dr. Hazim Begagić i as. Alen Šabanović. Strategija kulturne politike 2021-2027. jedini je strateški dokument ovakve vrste u FBiH i najznačajni realizirani projekat Odsjeka i Katedre.